<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Look at Me

Name:Ghala
School:UST
Age:21
Bday:11th of January
Sign:Capricorn
Gender:female


mY rEsUMe...oh yeah!
...Loves...
mUSIC
pSYCHOLOGY
mY bs pSYCH bLOCK
PLP
yOUTH mINISTRY
cHOCOLATES
eLECTRIC bLUE,rEFRESHING gREEN
pININYAHANG mANOK
tIMESHARE, B2B, DLP rECRUITMENT aSSISTANTS
The Medical City, Human Resources Division

Flashback
Archives

Links
Credits
Powered By: Blogger,
Images and HTML By : S0|itude
Using :Dreamweaver MX, Photoshop,

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Thursday, October 07, 2004
sa wakas....

sa wakas....
si ghala ay nagbalik....
tapos na ang finals..
pero hindi pa tapos ang anxiety....

ano na ang susunod?
bhala na si Lord...
wala namang ibang magagawa kundi ang magtiwala sa kanya....
kanino ka pa aasa?

sino pa nga ba ang kaisa-isang makakagawa ng paraan?
wag ng mgpka-ipokrito...aminin mo na...
rationalizing?
hindi rin...tamang pagmumuni muni lang...

haay...
hmph...
do not worry.
do not be afraid.
yan daw ang pinaka madalas na verse sa Bible..
aba, malay ko! eh ano naman?
bahala ka na nga...
ipagdadasal na lang kita...
oo na...hindi nga ako santa para mging super close sa Kanya...
oo na..hindi sure kung pkikinggan nya ang prayer ko syo...
but i'd still do pray for all of you...
it's the least but may be the best thing i can do...ipagdasal mo na lng kya din ako?
well, kung wala ka daw pnahon para mgdasal...
hmph...
yun lng.


alam mo mahal ko kayo...
kaya ako na lang...
di na bale kung hindi kayo...


kung san na napunta itong post ko...but anyways....
yun na.

blogged at 4:03 PM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.