<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Friday, August 20, 2004
nangungulila..ng tuluyan..

i dont know kung nakarma ako or what
but for the longest time na tinago ko ito sa inyong lahat...
okay ito na..
haaaay...
break kme.
but for now lang.
i mean, parang cool off pero i guess mgiging matagal xa kaya di ko xa maicoconsoder na cool off lang
saka wala talagang kmeng communication ngayon..khet nieghbors pa kme


naicip kong karma dhil lst post ko lng, nangangaral ako sa mga "victims" ng break up pheno, tpos ako rin ngayon kasama na don...

babalik naman xa eh.
wag na kayong kumontra.
naka-helmet man ang tingin nyo sken ngyon...
wala na akong magagawa pa...hihihtayin ko xa.
kung gaano katagal...
hindi ko alam...
mahal na mahal ko siya.hindi naman siya nawala sa ngyon dhil hindi na nya ako mahal...
its just that....
sa classroom na lng...
o kaya tanung niyo na lng PLP...
o khit si mam v...
i STILL love you ranie. i know you STILL deserve it
.
blogged at 10:00 AM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.