<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Thursday, July 29, 2004
wasted...

hmph...di pa ko nakakapasok ng main building parang buong araw na akong nagkakalase...bad trip!
bakit kaya ganun? ilang beses na akong nadala ng cramming pero...eto pa rin....di pa rin nadala...labo no?
sabaw na yung utak ko....ang hirap gumawa ng experimental research report...hmph...dun nga pala sa mga nagiintay na ipost ko yung fart shots....sori ipanalangin niyong buhay pa ko hanggang  mamaya para makapag report sa lit class natin...going back to fart shot...sana isang utot lang may report na tayo....hmph....
hmph....
hmph....
hmph....
wala na akong maisip na itype....
tapos nito...hindi pa talaga tapos...may susunod pa...
hmph...

 

 

 

 

 

 

 
hmph...

blogged at 2:32 PM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.