<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Friday, August 13, 2004
break-up phenomenon

before i really start my post...
haaay salamat!!!!!!nakaraos din sa isang linggong anxiety dulot ng prelims!!!nakasurvive sa mga tests....pero sa mga results....hmmmm...another anxiety coming.....

BREAK-UP PHENOMENON:
SETTING: 3C
PARTICIPANTS: (or should i say, victims?) carla, chika, and leah
um i don't really know kung sino ang nauna sa kanila pero sunod-sunod sila....at sana wala ng sumunod....ayokong sumunod......at hindi ko hahayaang sumunod. kung bakit hindi naging successful ang nagdaang relationship ng mga ito eh..."its for me to know, and for you to find out".
gotte to be one of 3c's xempre para malamn....haay, ang saklap naman no? bket may mga taong sadyang ganun?sadyang malas, sadyang walang paki sa nararamdaman ng mahal nila(kung talagang mahal nila, is another question), at sadyang......nanadya....
ang masasabi ko? hmph...


LESSON:
boys: cguraduhin nyong mahal nyo talaga kme bgo nyo sabihin.
alamin niyo rin saka tell us na rin kung hanggang extent(na dapat wala) ung love nyo(kung love nga yon at hindi lust)
girls: utak isama sa pagdedecide!
killalanin mabuti...ang guy at! please choose the one na-bagay sa inyo! i mean sa ugali nyo, sa mukha nyo. (sa height niyo?) at sa........tastebuds niyo!(kung bket ksama tastebuds, eh um....mdaming pwdeng meaning...hehehe)

am i being sarcastic or mayabang or what?sori kung ganun nga....im not saying this im just beacause i just want to say these eh.....i dont just know what youre going through....i also understand them....i love you ranie.im definitely sure you deserve itblogged at 12:52 PM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.