<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Look at Me

Name:Ghala
School:UST
Age:21
Bday:11th of January
Sign:Capricorn
Gender:female


mY rEsUMe...oh yeah!
...Loves...
mUSIC
pSYCHOLOGY
mY bs pSYCH bLOCK
PLP
yOUTH mINISTRY
cHOCOLATES
eLECTRIC bLUE,rEFRESHING gREEN
pININYAHANG mANOK
tIMESHARE, B2B, DLP rECRUITMENT aSSISTANTS
The Medical City, Human Resources Division

Flashback
Archives

Links
Credits
Powered By: Blogger,
Images and HTML By : S0|itude
Using :Dreamweaver MX, Photoshop,

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Friday, March 10, 2006
_-=Next Chapter=-_

hindi ko na naman alam kung pano uumpisahan...
nabasa ko na ung mga ibang post tungkol sa grad...
at sheeet....
ang babaw man naiiyak talaga ako....
you know me too well...
yko talaga ng mga pag may nagpapaalam....
grabe...
ang iksi ng panahon....
pero long enough to enjoy it...
waaaah....
ano beh?!?!?!?!?!
ang dami ko gusto sabhin sa inyong lahat....
sobrang...
alam nyo yun...
i never felt this belonged to any class or to any group of people,
maliban sa inyo.....
in my whole life...
at feeling ko i'll never feel that happiness and security again..
ewan ko kung ako lang ba ang nakakaramdam ng ganun sa inyong dahil hindi ko naman talaga naging kaclose kayong lahat....
basta....
iba ung pakiramdam pag kasama mo ung mga taong...
haay....
wala kang kailangan patunayan...
alam mong di ka pababayaan...
masasakayan lahat ng trip mo kahit pa gaano ka-"deviant"....
napaka blessed ko.....
dahil kayong lahat ang nakasama ko sa crucial years na nagdaan....
you know what's another good thing about being with all of you?
alam nyon un...
kung ibang tao pag nakasama at nakasundo mo...
pag nawala...
di mo na alam kung pano mabuhay ng wala sila...
pero kayo?
astig!
ano man ung confidence na meron ako ngyon,
ano man ung esteem na pinaghahawakan ko ngyon....
dahil un sa inyo...
u made me a real better person....
at kahit na factual description ni ghala eh ayaw nya ng goodbyes....
di ako natatakot....
alam ko kasi di na mapipigtas ung bond natin sa isa't-isa
at di ko din hahayaang magpigtas un!
kahit pa mawala ung UNLIMITXT!!!!

sobrang pinanahahalagahan ko tong naging pagsasama natin...
di me natatakot na magkahiwahiwalay tayo...
sobrang pinagmamalaki ko ang bawat isa sa atin...
dahil tulad ng sinabi ko sa Caleruega noon
"You are all beatiful persons..inside and out"
i still stand to that...
maraming maraming salamat....
asahan nyo na sa lahat ng pagkakataon at paraan na maka-get in touch ako sa bawat isa sa atin gagawin ko....

mahal na mahal ko kayo...

blogged at 11:06 AM

Thursday, March 09, 2006
from jaycee..

Take the quiz:
http://quiz.myyearbook.com/zenhex/quiz.php?id=8445"> size = "+2">What kind of eyes do you have? (with pictures)

Brown
You have brown eyes. Brown is the color of the earth. Your eyes symbolize your comforting and fostering nature. You are stable, grounding, sophisticated, considerate, conventional and orderly. People may consider you to be cozy or warm. People feel safe when they are with you. Some words to describe you: reliability, elegance, security, healing, homely, grounding, foundation, and earthly.

by myYearbook.com -- the World's Biggest Yearbook!


blogged at 9:20 AM

Thursday, March 02, 2006

got a new song right there ...

hop u like it... hehe

blogged at 4:48 PM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.