<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Saturday, July 24, 2004
nangungulila

alam nyo..miss ko na yung mahal ko...alam nyo ba yung experience na...you try to keep him out of your mind by being busy sa sangkatutak na reports natin,khit sndali lang pero...unfortunately, ayun siya sumisingit at nagkakasya sa isipan mo...mahal na mahal ko siya...mushy na kung mushy pero....gnun eh...haayy....mis ko na siya..miss ko na siya...gusto niyo malaman kung gaano?madalas akong umiiyak at humahagulgol kapag gabi..alam niyo un..khit malaman ko lang na nasa bahay na nila siya...ok na...text message lang naman ang hiningi ko eh..eto pa matindi...pigil na pigil pa ang iyak ko dahil katabi ko yung kapatid ko...pati yung katulong namin nasa same room din...ano na lang ang sasabihin nila sa kanya kpg nalaman nila na pinaiiyak niya ako halos tuwing gabi...ang hirap...di ka makahinga...di ka makasinga..ni hindi ka makahikbi...
bumitaw? never! ano ko tanga? papatayin ko lang sarili ko kapag hinayaan ko siyang mawala sakin...
di ko alam but more less...sasabihin niyo tanga na ako...sori...mali kayo...whatever you say..you'll never understand unless you yourself would experience this...palagay ko konti lng sa mundo nag mapapalad...

blogged at 4:30 AM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.