<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Thursday, July 29, 2004
Noypi>>>>>>>>>Gelay Version ito kya tignan nyo....nakakatuwa....

Shongnan mo ikis nyoladJolyado mong hands sa jirap ng lyfGalore mong problema nagetlak mo pa mag smileNoypi nga u, taray!Wherela ka man najojoonWiz mabokotSabarilga o panyolimSa nyokas ng jilim.....

Hey, pinay akesh! Buongga akiesh loob, may ajimat ang jugo koHey, ah pinay akeh!May ajimat ang jugo ko.....

Nagisid akis ang dagatNaaround na ang earthNasa Hearty ikis pala ninyonyonap itis julo Jilang times na akis juntik matigibum

Oh, knowing ko ang secret kaya't itis pa at haybu. Oh saying nila may janting janting akis pero wiz nilaknowing na Diyos ang dahilan......

Hey, pinay akesh! Buongga akiesh loob, may ajimat ang jugo koHey, ah pinay akeh!May ajimat ang jugo ko.....


Ohh...ooohh...

Hearing mo ba ang whisper ng lola mo? Shouting mo sister, ang nota natin......

Hey, pinay akesh! Buongga akiesh loob, may ajimat ang jugo koHey, ah pinay akeh!May ajimat ang jugo ko.....

Ahh...aaahh...


blogged at 2:38 PM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.