<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Look at Me

Name:Ghala
School:UST
Age:21
Bday:11th of January
Sign:Capricorn
Gender:female


mY rEsUMe...oh yeah!
...Loves...
mUSIC
pSYCHOLOGY
mY bs pSYCH bLOCK
PLP
yOUTH mINISTRY
cHOCOLATES
eLECTRIC bLUE,rEFRESHING gREEN
pININYAHANG mANOK
tIMESHARE, B2B, DLP rECRUITMENT aSSISTANTS
The Medical City, Human Resources Division

Flashback
Archives

Links
Credits
Powered By: Blogger,
Images and HTML By : S0|itude
Using :Dreamweaver MX, Photoshop,

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Thursday, November 11, 2004
untitled loneliness

hmph....

malamig...
pansin niyo ba plagi akong nka-jacket lately?
i nid warmth...
physical warmth?
cguro more of the emotional warmth,,,

ktulad ng latest title ng "mirage" nten...
"ulan"

bket kaya gnun mlungkot kpag umuulan...
haay...
kelan ba mtatapos ang ulan nato?
pano kung mainip ako?
may magagawa ba ako?
ano, susugod ako?
ako pa rin ang talo... magkakasakit ako...
hmmm...sa isang band , ano naman? may mag-aalala ba?
or should i say, mag-aalala ba un taong gusto kong mag-alala o khit maalala man lang ako...

di kaya mas mabuti na lang na sumugod ako sa ulan?
o mamuti ang mata ko sa paghihintay sa muling pagsikat ng araw..
kung sisikat man siya ulet...

parang wala na akong mkita sa likod ng makapal na ulap...
paano na?


totoo bang napapagod din ang taong totoong nagmamahal?
ano na ang susunod sa taong nagmahal na tuluyan nang napagod?
Lord. send somebody to save me...
send the only person who can save me...
bring him back...
sa kanya magpapaligtas ang puso ko, afterall...
unless you want to save me without a heart...


friends...i beg you...
pray for me...
pray for him...


for now...
samahan niyo ako sa paghihintay...
o sa pagluluksa?


blogged at 1:49 PM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.