<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Look at Me

Name:Ghala
School:UST
Age:21
Bday:11th of January
Sign:Capricorn
Gender:female


mY rEsUMe...oh yeah!
...Loves...
mUSIC
pSYCHOLOGY
mY bs pSYCH bLOCK
PLP
yOUTH mINISTRY
cHOCOLATES
eLECTRIC bLUE,rEFRESHING gREEN
pININYAHANG mANOK
tIMESHARE, B2B, DLP rECRUITMENT aSSISTANTS
The Medical City, Human Resources Division

Flashback
Archives

Links
Credits
Powered By: Blogger,
Images and HTML By : S0|itude
Using :Dreamweaver MX, Photoshop,

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Saturday, July 23, 2005
still have time to get hurt....

sa dami ng mga bagay na dapat isipin...
as in...
ang dami-dami...
iba't-iba.
sa school,
sa parish,
sa mga friends,
at...sa family.

haay, hindi ko alam kung ganun na ako katagal na hindi napirmi ng bahay...
o talagang hindi lang talaga kami nagkaroon ng panahon na maging close...

"na-check mo ba ung isang sim ko kung may text?"
"hindi. hindi ko naman kinakabit. baka sabihin na pakialamero ako."

whenever i borrowed his cel, i make it a point to check his sim kung may text na importante...
hindi sa nakikiaalam ako...
i thought he trusted me enough to lend me his cel,and in return,
i'd check kung may nag-text sa sim niya...
in other words,to make sure na wala talaga siyang na-miss na text....

so, simple thing...
mababaw...

------------------------------------------

palabas na ako ng kwarto namin,
"papatayin ko na ba yung ilaw?"
"palagay mo?"
"kaya ko nga tinatanong..."

mababaw...
pero, napaluha ako...
sa totoo lang.

blogged at 8:58 PM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.