<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Look at Me

Name:Ghala
School:UST
Age:21
Bday:11th of January
Sign:Capricorn
Gender:female


mY rEsUMe...oh yeah!
...Loves...
mUSIC
pSYCHOLOGY
mY bs pSYCH bLOCK
PLP
yOUTH mINISTRY
cHOCOLATES
eLECTRIC bLUE,rEFRESHING gREEN
pININYAHANG mANOK
tIMESHARE, B2B, DLP rECRUITMENT aSSISTANTS
The Medical City, Human Resources Division

Flashback
Archives

Links
Credits
Powered By: Blogger,
Images and HTML By : S0|itude
Using :Dreamweaver MX, Photoshop,

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Sunday, October 23, 2005

they dont know how violent you can be
they dont appreciate your most modest acts

in short

they do not know you

ouch

they were the ones who brought you here

they seem to act as if they were the ones who brought you up

were they?

ouch

supposed to post this yesternight

just when they got home from somewhere far

then


just thismorning
i felt her touch my face

i felt she missed me

it bounces back to me

it is possible to love someone

whether you know the person well and all or not.

blogged at 9:58 PM

Tuesday, October 04, 2005
just wanna post sumthing about my........siblings....

wala lang....
naaliw lang ako sa kanila this past few days....
don't know why....

cge...
game....

umpisahan natin sa sumunod sa akin...
si GLECEY. aka, "lele"

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com
...
ay nako...
mas lady pa kumilos sa akin to....
well...
lady na naman talga siya,in fairness...
hehehe
ganda yan....
mana sa akin??
ha! lamang niya lang sa akin ay matinong ilong...
ano pa ba?
um....
pihikan sa tao itong babaeng ito....
sooobra....
di ka niya trip sorti...
trip ka niya humanda ka....
si meagan young namin yan eh...
hehehe...


ito naman ang nagiisang brother namin...
si Juan Paulo, aka "kuya"

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com
...

sa ngayon...
kami ang dikit talga....
prehong trip...
prehong lugar...
prehong mood...
siya ang ka-share ko sa cp...
kahit hanggang ngyon...hehehe
uy, in fairness...
lahat kme...section 2 lang...
siya...section 1!
out of 18 sections and above ha!!
hmmm...
mjo lamang niya lang sa akin eh...
height? tangkad na eh...
saka...
hygienic habits....
hehehehehe....ito naman ang buunso namin...
si Jessie Ann, aka "je-ann"

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com
...

ay ito rin pala...
section 1!
hehehe...
sweet tong batang ito...
lamang niya sa aming lahat eh...
siya ang laging nkakasama knila mama pag lumalabas...
umm...
mjo sumusunod ito sa yapak ni lele eh...
(malas niya hindi sa akin! hehe..)
siya ang bunso na bunso umarte pero...
hindi the childish brat type ha?!
(uy, sinong guilty?)
tamang timpla lang...
enough to cheer up everybody...
enough para bilhin kahit gano kababaw na joke...
sabayan mo lang tumawa to...
masaya na buong araw mo...
hehehe...

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

haay...
kahit binibwisit nila ako pag pagod ako...
nabubwisit ko rin sila...
hehehe...
well. mahal ko tong mga ito...
wala lang...
gusto ko lang ipaalam...

blogged at 8:34 AM

Saturday, October 01, 2005
PINOY AKO!!

lahat tayo'y mayroon pagkakaiba sana man lang makikita na
ibat ibang kagustuhan ngunit iisang patutunguhan
gabay at pagmamahal ang hanap ko
pagbibigay ng halaga sa iyo
nais mong ipakilala kung sino ka man talaga?

chorus:
pinoy ikaw'y pinoy
ipakita sa mundo
kung ano ang kaya mo
ibang-iba pinoy
wag kang matatakot
ipagmalaki mo pinoy ako
pinoy tayo

ipakita mo ang tunay at kung sino ka?
mayroon masama at maganda
wala naman perpekto
basta magpakatotoo oohh...oohh..
gabay at pagmamahal ang hanap mo
pagbibigay ng halaga sa iyo
nais mong ipakilala kung sino ka man talaga?

(repeat chorus)

talagang ganyan ang buhay
dapat ka nang masanay
wala rin mangyayari
kung laging nakikibagay
ipakilala ang iyong sarili ano man sa iyo mangyayariang lagi mong iisipin
kayang kayang gawin

(repeat chorus)

very uplifting......

blogged at 1:07 AM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.