<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Look at Me

Name:Ghala
School:UST
Age:21
Bday:11th of January
Sign:Capricorn
Gender:female


mY rEsUMe...oh yeah!
...Loves...
mUSIC
pSYCHOLOGY
mY bs pSYCH bLOCK
PLP
yOUTH mINISTRY
cHOCOLATES
eLECTRIC bLUE,rEFRESHING gREEN
pININYAHANG mANOK
tIMESHARE, B2B, DLP rECRUITMENT aSSISTANTS
The Medical City, Human Resources Division

Flashback
Archives

Links
Credits
Powered By: Blogger,
Images and HTML By : S0|itude
Using :Dreamweaver MX, Photoshop,

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Sunday, January 30, 2005
astig...

OPM altenative...

Wala lang...
Feel ko lang mag-post ng tungkol sa kanila..
Tila sila’y in na naman ngayon...
Or should I say in na naman sila SKEN ngayon..

Kaiba no?
Kapag yun ang tugtog...
Kahit wala voice over, pkiramdam ko may nagsasabi ng, "TAGOS BA?"
Hehe, sa mga "nagmememorize", you know what I mean..

Parang ginawa yung mga kanta nila, especially for you
The lyrics, the beat, the rhythms,
Haay....killing me softly...

Tunog-kalye
Iyan daw ang isa pang tawag sa kanila..
(um, dahil ba madalas sila mrinig sa kalye? Hindi kaya mas dapat yun sa mga novelty songs, na kahit ayaw mo, the more na iniwasan mo yung kanta, mas lalo mong nakakabisa?)

back to OPM alts,
tunog-kalye, in a sense na khit sa kalye pwede mo kantahin
with all your heart pa kamo!!!
Kahit sa kalye, pwede mo tugtugin..
‘Sta my gitara...at may marunong mag-gitara....
khie wala pa marunong kumanta!

Isa na lang..ASTIG!

Sa totoo lang, hindi ako kasama sa mga nagdedebate kng blingbling (hiphop) o punks (metal/alternative/rock) sila...
Naaapreciate ko naman kahit anong klase ng music, khit genre, from the nursery rhymes, game songs, ad jingles(tulad ng sa coke), pang-carolling, acoustics, classics, acapella, foreign, ethnic, novelty, umm..ano pa ba? Um, sta name it okay lang, basta music pa rin siyang maitatawag at hindi basta-basta ingay...

Isang pagpupugay po knila kitchie, rico, yael, eli, bamboo, .................................
Um....sorry di ko kilala ung iba pang vocalists eh…
Sta astig kayo lahat!


blogged at 8:59 AM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.