<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Look at Me

Name:Ghala
School:UST
Age:21
Bday:11th of January
Sign:Capricorn
Gender:female


mY rEsUMe...oh yeah!
...Loves...
mUSIC
pSYCHOLOGY
mY bs pSYCH bLOCK
PLP
yOUTH mINISTRY
cHOCOLATES
eLECTRIC bLUE,rEFRESHING gREEN
pININYAHANG mANOK
tIMESHARE, B2B, DLP rECRUITMENT aSSISTANTS
The Medical City, Human Resources Division

Flashback
Archives

Links
Credits
Powered By: Blogger,
Images and HTML By : S0|itude
Using :Dreamweaver MX, Photoshop,

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Saturday, April 15, 2006
Semana Santa 2006

para sa mga taong walang sawang mag-tag jan sa gilid para magpaalala na kailangan ko ng magpost...salamat....miss ko na kayo...

hehe, finally, may internet na ulit ako dito sa bahay namin...

well i came to tell something about my Holy Week...
matapos naming lumipat lumayo na kami sa simbahan....
practically, mahirap ng mag aattend at pumunta ng simbahan...

for the first time this year, hindi kme nakapag retreat sa ULTRA..
oops, di dahil sa stigma ng stampede ha...
kundi dahil we thought na hindi namin makakasama si papa this Holy Week..
may assignment kasi sya sa Korea...fortunately hindi natuloy....

ayun, ano ba talaga gusto ko sabhin dito?
um, wala naman talaga..
gusto ko lang magkwento....

alam nyo ba nagWAY OF THE CROSS kme nung Maundy Thursday....
this is not just another way of the cross....
kasi ung stations we're distributed throughout Pasig...

ddnt get it?
mejo nilakad lang naman namin ang buong pasig...

feeling ko mas malayo pa un sa mga nilakad ng mga nag-aalay lakad that same night...

to get the idea how far it was....hmmmm......
bka exaggeration eh...
cguro ung track ng LRT2 twice....

wala lang...
di sya striking dahil soooobrang naging solemn or whatever...
its just that....

the idea is sacrifice...

di ko alam...

gusto ko lang ikwento...

im not bragging what i did...

cguro kse...
wala pa un sa hirap na ginawa ng isang lalaki ages ago..

flashes of scenes from the movie THE PASSION
favorite ko dun...

ung scourging...
then...
ung flashback ni Inay nung nadapa minsan ung Kapatid natin...

wala lang...
gusto ko lang magkwento...

blogged at 4:04 PM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.