<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Look at Me

Name:Ghala
School:UST
Age:21
Bday:11th of January
Sign:Capricorn
Gender:female


mY rEsUMe...oh yeah!
...Loves...
mUSIC
pSYCHOLOGY
mY bs pSYCH bLOCK
PLP
yOUTH mINISTRY
cHOCOLATES
eLECTRIC bLUE,rEFRESHING gREEN
pININYAHANG mANOK
tIMESHARE, B2B, DLP rECRUITMENT aSSISTANTS
The Medical City, Human Resources Division

Flashback
Archives

Links
Credits
Powered By: Blogger,
Images and HTML By : S0|itude
Using :Dreamweaver MX, Photoshop,

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Saturday, October 01, 2005
PINOY AKO!!

lahat tayo'y mayroon pagkakaiba sana man lang makikita na
ibat ibang kagustuhan ngunit iisang patutunguhan
gabay at pagmamahal ang hanap ko
pagbibigay ng halaga sa iyo
nais mong ipakilala kung sino ka man talaga?

chorus:
pinoy ikaw'y pinoy
ipakita sa mundo
kung ano ang kaya mo
ibang-iba pinoy
wag kang matatakot
ipagmalaki mo pinoy ako
pinoy tayo

ipakita mo ang tunay at kung sino ka?
mayroon masama at maganda
wala naman perpekto
basta magpakatotoo oohh...oohh..
gabay at pagmamahal ang hanap mo
pagbibigay ng halaga sa iyo
nais mong ipakilala kung sino ka man talaga?

(repeat chorus)

talagang ganyan ang buhay
dapat ka nang masanay
wala rin mangyayari
kung laging nakikibagay
ipakilala ang iyong sarili ano man sa iyo mangyayariang lagi mong iisipin
kayang kayang gawin

(repeat chorus)

very uplifting......

blogged at 1:07 AM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.